ÖLÜM HALİNDE KOOPERATİF ÜYELİĞİ

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin tanımıyla, kooperatifler; ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar.

Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde ise kooperatifin tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”

Yine, Kooperatifler Kanunu’nun 8. maddesi gerçek kişilerin kooperatife üyeliğini düzenlemektedir. Buna göre; “Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekir.”

Kooperatif üyeliğinin sona ermesi ise; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre ortaklar çıkma (istifa), çıkarılma (ihraç), ortaklığın devri işlemleri ile mümkün olabilmektedir.

Ayrıca, Kanun’un 14. maddesinin 1. fıkrasında; “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.” denmek suretiyle kooperatif üyeliğinin sona ereceği düzenlenmiştir.

Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, aynı maddenin 2. fıkrasında “Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir” denilmektedir.

Bu çerçevede, ortağın ölümü halinde ortaklık sıfatının sona ereceği Kanun’da açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, konuya ilişkin maddenin devamında ölen ortağın mirasçılarının ortaklığı devam ettirmelerine imkan tanınmıştır.

Ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmalarının şartları, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Av. Çağrı Yılmaz – Av. Fırat Tartan

Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu