Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü :
Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2)Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.
(3)Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
şeklindedir.
Kanun maddesinin ikinci fıkrası, söz konusu suçun alenen örneğin; instagram, facebook, twitter, tv, radyo vs. üzerinden işlenmesi halini cezada artırım olarak düzenlemiştir.
Yine, üçüncü fıkrada ise, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu belirtilmiştir.
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları Yargıtay kararlarına uygulamasına göre, şu şekildedir:
Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır..Suç doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı olan kişiye karşı işlenmekte ise de, suçla korunan ve bu sebeple ihlal edilen hukuki değer devletin siyasal iktidar yapısıdır..
Suçun koruduğu hukuki yarar yukarıda da izah edildiği üzere Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığıdır.
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun faili herkes olabilir.
Suçun manevi unsuru ise, genel kasttır. Başka bir deyişle, mağdurun sıfatı bilinerek hareket edilmelidir.
Bu suç, serbest hareketli suç olup, sözler, şarkılar, makaleler, resimler, nefreti ve bunlar gibi birçok davranışla işlenebilir. Yine, yukarıda da belirtildiği gibi, telefonla, mektupla, basın yayın araçları veya sosyal medya vasıtasıyla da işlenebilir.
Cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete bağlı suçlardan değildir. Suçun dava zamanaşımı süresi içinde Savcılığa bildirilmesiyle re’sen soruşturma başlatılır.
Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle dava zamanaşımı süresi ise, 8 yıldır.
Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret suçu, uzlaştırmaya tabi değildir.
Bunların yanında, belirtmek gerekir ki, eski Cumhurbaşkanlarına karşı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uygulanmamaktadır.

Saygılarımızla,
Av. Çağrı Yılmaz – Av. Fırat Tartan
Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu