KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ile KASTEN YARALAMA ARASINDAKİ FARKLAR

Bir eylemin kasten adam öldürmeye teşebbüs mü yoksa kasten yaralama mı sayılacağının belirlenmesinde; faille mağdur arasında husumet bulunup bulunmadığı, varsa husumetin nedeni ve derecesi, failin suçta kullandığı saldırı aletinin niteliği, darbe sayısı ve şiddeti, mağdurun vücudunda meydana getirilen yaraların yerleri, nitelik ve nicelikleri, hedef seçme imkanı olup olmadığı, failin fiiline kendiliğinden mi yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiği gibi ölçütler esas alınmaktadır.

TÜRK HUKUKUNDA İFLAS YOLLARI

İflasa tabi bir kimsenin iflas ettirilebilmesi için takip edilmesi gereken yola iflas yolu denir. Hangi yola başvurulursa başvurulsun nihai iflas kararı Ticaret Mahkemesi tarafından verilmektedir.
Üç çeşit iflas yolu vardır:
1) Genel (adi) iflas yolu;
2) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu;
3) Doğrudan doğruya iflas yolu.

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161-166. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu, boşanma sebeplerini özel ve genel sebepler olarak iki başlık altında toplamıştır. Boşanmanın genel sebepleri, halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve […]

Konkordato

Hukuki terim olarak konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belirli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve Mahkemece onaylanan anlaşma olarak tanımlanabilir.