Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku (Boşanma, Velayet, Nafaka)

Hukuk büromuz, aile hukuku ile ilgili olarak başta anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet ve nafaka, kadının korunması konuları olmak üzere, Aile Hukuku’ndan doğan tüm uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Yabancı mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının da tanıma ve tenfiz işlemleri büromuzca yürütülmektedir.

Arabuluculuk

Zorunlu ve isteğe bağlı arabuluculuk faaliyetleri kapsamında, müvekkillerimize taraf vekilliği hizmetinin yanında, büromuz, arabuluculuk faaliyeti de yürütmektedir.

Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarıyla müvekkillerine titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

Büromuz, sanık müdafiliği veya şikayetçi vekilliği şeklinde tüm ceza hukuku alanında, müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Soruşturma aşamasında karşılaşılabilecek gözaltı, ifade alma, arama el koyma gibi tüm ceza hukukuna ilişkin işlemlerde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuk büromuz Bankacılık Hukuku ve Sermaye Piyasaları Hukuku’nda alanında uzman avukatlar aracılığı ile; proje finansmanı, kredi sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, foreks işlemleri, ticari işletme rehni,  emtia ve yatırım derecesi finansmanı ile sermaye piyasası ve borsa mevzuatı ve uygulamaları, hisse senetleri, tahvil ve bono, vadeli işlemler piyasaları, foreks işlemleri, halka arz ve bunlarla ilişkili olan tüm sermaye piyasası araçları ve işlemleri konusunda hukuki hizmetler vermektedir

Ayrıca hukuk büromuzca borsada kote olan şirket yetkililerinin veya borsa aracılığıyla sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapan şahısların bu işlemlerinden kaynaklanan ve sermaye piyasası kanun ve mevzuatına aykırılığından dolayı idari makamlarca haklarında yasal takibat yapılarak hukuk ve ceza davaları açılan söz konusu kimselere de hukuki hizmetler verilmekte ve gerektiğinde bu kişiler ilgili mahkemeler ve kurumlar nezdinde başarıyla temsil edilmektedir.

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve  cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda alanında uzman avukatlarca hukuki hizmet vermektedir.

Gümrük Hukuku alanında,  Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, idare ve vergi mahkemeleri önünde müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz, Vergi Hukuku yanında, İdare Hukukunda da uzman avukatlar aracılığı ile hukuki hizmet sağlamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz telif hakları, markalar ve endüstriyel tasarımlar, patent ve faydalı modeller, kaynak kullanımı, veri güvenliği ve kullanımı konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte olup, hak ihlallerinin ve bu ihlallere ilişkin davaların takibi konusunda müvekkillere hukuki destek sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz, gayrimenkul hukuku ve kentsel dönüşüm proje danışmanlığı alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanlara ilişkin her türlü işlem ve uyuşmazlık ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz, gerçek kişiler ve şirketler adına, icra ve iflas daireleri nezdinde alacaklarının tahsili, icra takibi, teminatların paraya çevrilmesi, haciz, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi tüm hukuki hizmetleri sağlamaktadır.

Bunlar dışında ayrıca iflas, konkordato, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

İş Hukuku

Hukuk büromuz İş Hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda uzmanlaşmış olup, özellikle işveren ve çalışanlar arasında uyuşmazlık çıkmadan önce önleyici hukuk fonksiyonunu icra etmek üzere şirketlere veya şirketlerin insan kaynakları yönetimine kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İşçiler açısından; iş yerlerindeki doğmuş hak ve alacaklarının takip ve tahsili ve anılan gerçek kişilerin temsili konularında da uzman avukatlarımızca hukuki hizmet vermekteyiz.

Bütün bunlara ek olarak, büromuz, uyuşmazlığın Mahkeme dışında arabuluculuk veya diğer Mahkeme dışı yöntemlerle çözülmesi hususunda da taraf vekilliği ve arabulucu olarak da hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Proje Danışmanlığı

Hukuk Büromuz, gayrimenkul hukuku ve kentsel dönüşüm proje danışmanlığı alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanlara ilişkin her türlü işlem ve uyuşmazlık ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku

Hukuk Büromuz, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde miras avukatları kadrosu ile vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Sağlık Hukuku

Hukuk Büromuz, doktor hatalarından kaynaklı malpraktis davaları (sorumluluk davaları) ile sağlık çalışanlarına ve tıbbi hata nedeniyle zarar gören kişilere hukuki hizmet vermektedir.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz ticari davalar ile kuruluş, birleşme, genel kurul işlemleri, şirket devralmaları, bölünme, sermaye şirketleri faaliyetleri, şirketler hukukuna ilişkin ihtilaflar ile şirket ortakları arasındaki ihtilafların çözümü gibi konularda yerli ve yabancı müvekkillerin ticari hedeflerini gerçekleştirmeleri için konusunda uzman avukatlarla hizmet vermektedir.

Tüketici Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Hukuk Büromuz, Tüketici Hukuku ve ürün sorumluluğu davalarında uzman avukat kadrosu ile Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Ürün Sorumluluğu

İstanbul’da faaliyet gösteren Hukuk Büromuz, Tüketici Hukuku ve ürün sorumluluğu davalarında uzman avukat kadrosu ile Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda alanında uzman avukatlarca hukuki hizmet vermektedir.

Gümrük Hukuku alanında, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, idare ve vergi mahkemeleri önünde müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz, Vergi Hukuku yanında, İdare Hukukunda da uzman avukatlar aracılığı ile hukuki hizmet sağlamaktadır.

Borçlar Hukuku
Tazminat Hukuku