PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASI

Şirketin pay sahiplerinin şirkete borçlanmasına ilişkin hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 358. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME

TTK’nın 146. maddesine göre, birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurması ile veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması ile meydana gelir.
Mevcut TTK m.137 ile, aynı tür şirketlerin birleşebileceklerini düzenleyen sınırlayıcı kural kaldırılmıştır. Buna göre sermaye şirketleri; Sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle, Devir alan olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler.