İŞE İADE DAVASI, ŞARTLARI VE SONUÇLARI

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

İNTERNETTE YER ALAN HABERLER/YAYINLAR NASIL KALDIRILIR ( UNUTULMA HAKKI )?

Anayasa Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararında; haberlerin, 2007 yılındaki bir ceza yargılamasına ilişkin olduğunu, haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu,
güncelliğini yitirerek toplumsal açıdan haber değerinin devam etmediğini belirterek, ifade ve basın özgürlükleri ile kişinin manevi bütünlüğünün korunması hakkı arasında adil bir denge bulunmadığından bahisle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

AİLE KONUTU ŞERHİ

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

MİRASÇILIK BELGESİ

Ölüm sonrasında miras intikal işlemlerini gerçekleştirebilmek ve mirasçılık sıfatını ispat etmek için, mirasçıların öncelikli olarak yapmaları gereken işlem mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almaktır.